logotypy ue

W okresie jesienno –zimowym zdarzają się dni, kiedy jakość powietrza w naszej miejscowości jest bardzo zła. Jednym z elementów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego jest Plan Działań Krótkoterminowych (PDK), który zawiera listę działań wprowadzanych w przypadku ogłoszenia zagrożenia przekroczeniem poziomów stężeń pyłu PM10 w powietrzu.

 

Dla obszaru stref województwa małopolskiego wyznaczone zostały trzy stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w ramach PDK:

 • I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjno-organizacyjnym i operacyjnym,
 • II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy) o charakterze ochronno-ostrzegawczym,
 • III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym.

Podejmowane działania informacyjne i operacyjne mają na celu przede wszystkim ochronę wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Środkami ostrożności, jakie powinny podejmować osoby z grupy wrażliwej są:

 • śledzenie informacji na stronie internetowej http://powietrze, malopolska.pl/prognozy/, w mediach oraz aplikacjach przygotowanych na telefony komórkowe o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.
 • w sytuacjach wysokich poziomów zanieczyszczeń unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia - pozostawanie
  w pomieszczeniach.
 • ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń np. uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie zanieczyszczeń.
 • stosowanie się do zaleceń lekarzy i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

I   stopień zagrożenia

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej. Automatycznie komunikat o wprowadzeniu I stopnia zagrożenia umieszczany jest na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/prognozy. Gminy śledzą ten komunikat i przekazują dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo- wychowawczych oraz dyrektorom placówek ochrony zdrowia informację o ogłoszeniu komunikatu I stopnia.

Lista działań podejmowanych w ramach I stopnia zagrożenia.

 • Ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
 • Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
 • Promocja stosowania lepszej jakości paliw,
 • Ograniczenie stosowania kominków,
 • Promocja carpoolingu,
 • Zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej,
 • Zalecenia przemieszczania się pieszo lub rowerem na krótkich odcinkach dróg,
 • Kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin.

II i III stopień zagrożenia

Wprowadzenie II stopnia zagrożenia następuje poprzez automatyczny komunikat na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/prognozy oraz w Regionalnym Systemie Ostrzegania, za pomocą, którego komunikat umieszczany jest w mediach oraz poprzez aplikacje na telefony komórkowe. Komunikat przekazywany jest również do Powiatowych Centrów Zarzadzania Kryzysowego właściwych gmin na danym obszarze, którego dotyczy stopień zagrożenia oraz do dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorów placówek ochrony zdrowia.

Lista dodatkowych działań podejmowanych w ramach II i III stopnia zagrożenia.

 • Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
 • Unikanie wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania zagrożenia,
 • Zalecenia stosowania się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty,
 • Intensywne kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
 • Czyszczenie ulic na mokro Nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich,
 • Wzmożone kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,
 • Ograniczenie stosowania dmuchaw do liści i rozpalania ognisk.

Ludność znajdująca się na obszarach realizacji PDK i ogłoszenia zagrożeń powinna stosować się do zaleceń w zakresie:

 • ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni lub w obszarach o znacznym zagęszczeniu źródeł spalania paliw w dniach występowania zagrożeń a poziomu II i III (poziom I dotyczy przestrzegania zalecenia przez wrażliwe grupy ludności),
 • unikania wietrzenia pomieszczeń w dniach występowania zagrożenia II i III stopnia,
 • ograniczenie aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni w dniach występowania zagrożenia II i III stopnia,
 • ograniczenia działań mogących wpływać na zwiększenie wielkości emisji w dniach ogłoszenia zagrożenia II i III stopnia poprzez ograniczenie spalania węgla niskiej jakości w piecach i ograniczenie wykorzystania kominków,
 • ograniczenie korzystania z samochodów osobowych a korzystania z komunikacji publicznej oraz przemieszczanie się pieszo lub rowerem,
 • przestrzeganie zakazu używania dmuchaw do liść i rozpalania ognisk podczas ogłoszeń a II i III stopnia zagrożenia,
 • stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w medykamenty.

Działania Miasta Jordanów związane z ograniczaniem niskiej emisji

W tym roku zostanie zakończona realizacja projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”. Dzięki realizacji zadania zainstalowanych będzie 29 nowych kotłów na paliwa gazowe i biomasę.  

Artykuł opracowany w ramach projektu:

„Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”

 

 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020