Dnia 21 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00,

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

III SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z I i II sesji.
  4. Opinia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2023.
  5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa na lata 2022-2026 za 2023 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2024 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Miasta Jordanowa oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2025.

            - Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym budżet obywatelski.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

Jordanów, 14.05.2024 r.