Komisje

O g ł o s z e n i e

Dnia 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 08.30 w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2024 rok.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 • Informacja na temat zakończonych i realizowanych inwestycji na terenie Miasta Jordanowa.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 rok.
 • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do komisji.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów, 20.03.2024 r.

Ogłoszenie

 

Dnia 19 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 14.00, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Informacja na temat zakończonych i realizowanych inwestycji na terenie Miasta Jordanowa.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 rok.
 • Sprawy bieżące.

Ogłoszenie

 

Dnia 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 14.00, w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,  w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 

 

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z jednego z drzew - świerk pospolity obejmującego
  zespół drzew zlokalizowanych w otoczeniu parku wokół dworu na Chrobaczym w Jordanowie.
 • Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w roku 2023.
 • Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań
  z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2023.
 • Raport z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 rok.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów,  15.03.2024 r.