Aktualności

AGP. 6721.2.2022                                                                             Jordanów, 14.09.2023 r.

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także w nawiązaniu do podjętej przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały Nr XXXIII/304/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/314/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/304/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  22.09 – 16.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, w godzinach pracy urzędu oraz przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa na stronie internetowej: www.bip.malopolska.pl/umjordanow

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 9.10.2023 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1,               34-240 Jordanów.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu planu miejscowego. Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do  do dnia 31.10.2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

Burmistrz Miasta Jordanowa

 

 Załączniki do pobrania:

 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jordanowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.jordanow.pl/index.php/rodo

Zapraszamy do obejrzenia filmiku Jordanów czyta "Nad Niemnem". Narodowe Czytanie 2023 - Jordanów  

 

Informujemy, że w m. Jordanów prowadzona jest inwestycja projektowania i budowy gazociągu na odcinku od Kościoła w kierunku ul. Banacha i ul. Św. Anny oraz na odcinku wzdłuż drogi krajowej (ul. 3 Maja) od galerii handlowej do działki na wysokości Blachotrapezu.

Prace projektowe prowadzi Firma WOLIMEX z Limanowej.

Kontakt: tel. 18 33 76 100 wew. 214

Biuro projektowe pracuje w godz. 700 - 1500

Zaproszenie

 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania kandydatur  do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

w gminie Miasto Jordanów

 

Burmistrz Miasta Jordanowa  w związku z art. 9a ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych   podmiotów działających  na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,  których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy domowej do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.  

Zespół interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Miasto Jordanów  realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 9a ust. 13 Ustawy o przeciwdziałania przemocy domowej: „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.Oferty prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jordanowie  lub pocztą na adres Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. 3 Maja 2,  34-240 Jordanów  w terminie do 15.09.2023 r. Dokumenty złożone lub nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Wymagane dokumenty:

1.   Pisemny wniosek,

2. Wypis ze statutu organizacji pozarządowej dokumentujący działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,  o których mowa w art. 9a                 ust. 5 ustawy w Zespole Interdyscyplinarnym zostanie przeprowadzony przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 6 września 2023 r. (środa) o godz. 08.00

 

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Miasta Jordanowa

 

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2023 r.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
  • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów, 30.08.2023 r.