Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 5 września 2023 r. (wtorek) o godz. 13.30 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Informacja nt. przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2023 roku w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja”
  i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz.: 801 „Oświata
  i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 • Prezentacja działalności Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina”.
 • Prezentacja działalności Niepublicznego Przedszkola „Balonik”.
 • Podsumowanie obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
 • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  29.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Dnia 4 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00,

 

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

 

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Jordanowa

 

 

 

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja nt. wykonania budżetu Miasta Jordanowa za
  I półrocze 2023 r. w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego dla Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Miasto Jordanów.
 • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji
 • Inne sprawy bieżące

Jordanów,  28.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 13.30 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów,  24.08.2023 r.

                                                 Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców:

w dniu 18.08.2023 od godziny 08:00 z powodu prac na sieci wodociągowej nastąpią  przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Kolejowa od nr 44, Jana Pawła II, św. Anny i Przemysłowa.

Za utrudnienia przepraszamy

INFORMACJA !

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że od dnia 14 sierpnia (poniedziałek) zostaną otwarte do użytku publicznego 

Szalety Miejskie.

Za utrudnienia przepraszamy oraz dziękujemy za cierpliwość.