Zarządzenie Nr 72/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
 z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie:  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

  Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),  oraz art. 15 ust. 2h, ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i Uchwały Nr  XXXVI/326/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie ww. zadania publicznego w  roku 2023 następującemu podmiotowi:

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

Nazwa zadania: „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i  młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku”

Przyznana kwota dotacji: 250.000,00 zł

 § 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2023, dział – 855, rozdział – 85504- wspieranie rodziny.

 § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.