Zarządzenie Nr 73/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku  o zdrowiu publicznym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku, wynikający
z Uchwały Nr XXX/282/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2022 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 rok.

 § 1. Rodzaj zadań

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).

2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2023 roku organizacjom pozarządowym i  uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Zlecenie realizacji zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z przekazaniem środków finansowych na dofinansowanie jego realizacji.

4. W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami określonymi  w art. 2 ww. ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

5. Środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są zabezpieczone w budżecie Miasta Jordanowa w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

6. Konkurs  obejmuje  zadania  określone  w   Uchwale Nr XXX/282/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2022 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022-2025:

1)     udzielanie pomocy psychoterapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom;

2)     udzielanie informacji, wsparcia  i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;

3)     organizowanie zajęć profilaktycznych (plastycznych, muzycznych, tanecznych) oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa.

 

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na  realizację  zadań  objętych niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte w  uchwale budżetowej na rok 2023 do kwoty 75.000 zł:

Zadanie nr 1  –  10.000 zł

Zadanie nr 2  –   5.000 zł

Zadanie nr 3 –  60.000 zł

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadań

W ramach realizacji zadań wymienionych w § 1, pkt. 6  wspierane będą następujące przedsięwzięcia określone w Uchwale Nr XXX/282/2022 Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 marca 2022 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022-2025:

1)     UDZIELANIE POMOCY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM. Kwota dofinansowania – 10.000 zł.

Warunki realizacji zadania:

a)     prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i  współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, dofinansowanie pracy terapeutycznej  z rodziną,  tworzenie grup samopomocowych, udzielanie porad i konsultacji, prowadzenie działalności edukacyjnej dla rodziców  i  nauczycieli;

b)     realizacja zadania obejmuje okres od dnia 23.01.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. w  pełnym   terminie (tj. okres prowadzenia zadania nie może zostać skrócony)

c)     zadanie ma być realizowane minimum 1 raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, w wymiarze nie mniej niż 3 godziny tygodniowo, (w okresie realizacji min. 141 godz. terapii indywidualnej i/lub grupowej);

d)     zadanie dotyczy wyłącznie mieszkańców Miasta Jordanowa;

e)     oferent powinien dysponować odpowiednim do prowadzenia terapii lokalem oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą  do wykonywania zadania (kwalifikacje w zakresie terapii uzależnień);

f)      oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji odnośnie świadczonych usług oraz informowania na bieżąco o wyznaczonych terminach dyżurów terapeuty.

 2)     UDZIELANIE INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE. Kwota dofinansowania – 5.000 zł

Warunki realizacji zadania:

a)     udzielanie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i  powstrzymania przemocy;

b)     pomoc psychologiczną w zakresie problemów związanych z przemocą w rodzinie i  innymi problemami rodzinnymi;

c)     inicjowanie grup samopomocowych dla osób doświadczających bądź zagrożonych przemocą

d)     motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii;

e)     inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

f)      gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu Miasta, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient;

g)     prowadzenie dokumentacji odnośnie świadczonych usług, oraz informowanie na bieżąco o wyznaczonych terminach dyżurów;

h)     oferent powinien dysponować lokalem odpowiednim do prowadzenia Punktu oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą  do wykonywania zadania (kwalifikacje w zakresie przeciwdziałania przemocy);

i)      dostępność Punktu przynajmniej raz tygodniu w godzinach popołudniowych (po godz.15.30) w wymiarze nie mniej niż 2 godziny tygodniowo;

j)      realizacja zadania obejmuje okres od dnia 16.01.2023 r. do 15.12.2023 r.  w  pełnym terminie (tj. okres prowadzenia zadania nie może zostać skrócony).

3)     „ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH, MUZYCZNYCH, TANECZNYCH) ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA JORDANOWA.” Kwota dofinansowania – 60.000 zł 

Celem  zadania jest wspieranie różnorodnych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez różne grupy wiekowe mieszkańców Miasta Jordanowa poprzez:

a)     organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych (w tym seniorów) w ramach zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a zwłaszcza promocji zdrowego stylu życia oraz dostarczania wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek;

b)     prowadzenie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, kulinarnych i innych związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego, których celem jest ukierunkowanie mieszkańców Jordanowa na bezpieczne formy aktywności z dala od uzależnień  oraz zagrożeń dla zdrowia psychicznego;       

c)     wsparciem zostaną objęte zadania, które będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2023 r.;

d)     organizowanie i prowadzenie ww. zajęć ma być związane z realizacją programów profilaktyki uniwersalnej opartych na skutecznych strategiach oddziaływań w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym uzależnień behawioralnych.

 1. Zadania nr 1 i 2 mogą być finansowane w zakresie wyłącznie wykraczającym poza świadczenia gwarantowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z ich realizacją i dotyczą wyłącznie mieszkańców Miasta Jordanowa.
 3. Koszty administracyjne (np. czynsz, media, obsługa księgowa, koordynacja zadania) nie mogą przekraczać 15%  kwoty dotacji.
 4. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 5. W trakcie realizacji zadań, zleceniobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na:

a)     zgodne z zawartą umową realizowanie zadań merytorycznych i prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,

b)     prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych, i sprawozdań merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

 1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

a)      zakup gruntów,

b)     działalność gospodarczą,

c)     działalność polityczną  i wyznaniową,

d)      pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy

e)      pokrycie  deficytu działalności organizacji,

f)      pokrycie kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,

g)      realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji  w wysokości  wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 2. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a beneficjent podejmuje się realizacji zadania, wówczas może on zmniejszyć zakres rzeczowy zadania zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania i deklarowaną kwotę środków własnych w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie.
 3. Zarządzenie  Burmistrza  Miasta Jordanowa o wynikach  konkursu  ofert  jest podstawą do zawarcia pisemnej  umowy  ze Zleceniobiorcą -  podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
 4. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego
  w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), a Burmistrz Miasta Jordanowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.
 5. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

a)     korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;

b)     wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;

c)     złożenia sprawozdania z całości realizacji zadania publicznego zgodnie z ustawą o  zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608);

d)     każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy w formie pisemnego aneksu do umowy.

 1. Środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem lub zaktualizowanym kosztorysem. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w  sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w  odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej, niż 20 %, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a)     suma przesunięć nie może przekraczać 10% środków dotacji,

b)     środki nie mogą zwiększać wartości wydatków na wynagrodzenia i honoraria osób biorących udział w realizacji zadania,

c)     przesunięcia nie mogą zwiększać wartości kosztów obsługi zadania wskazanych w  umowie na realizację zadania

 1. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansach publicznych Miasto Jordanów zlecając zadanie publiczne nadzoruje prawidłowość wydatkowania przekazanych środków pod względem racjonalności, celowości, gospodarności i legalności ich wydatkowania oraz spełnienie zasad, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa będą przetwarzane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 91700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1)     administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Cyprych-Waligóra, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie, ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu (ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert, podpisanie umowy z wybranymi w Konkursie Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji zadania) zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO;

2)     obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, wynika z przepisów prawa, tj. z art. 13-19 UoDPPioW oraz rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań;

3)     w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, które to osoby zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanym w ofercie, z zachowaniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO. 17.4. Oferent ma obowiązek poinformowania osób, których dane osobowe będą zawarte w ofercie, tj. osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie, o następujących kwestiach: Zgodnie z art. 14 ust. 1 – 2 RODO informuje się, że:

a)      dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 91700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

b)     administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Cyprych-Waligóra, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie, ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw.

Pani/Pana dane osobowe:……………………. pochodzą z Oferty złożonej przez ……….. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa.

 § 4. Kryteria oceny ofert

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem  formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Jordanowa odrębnym zarządzeniem.
 2. W trakcie oceny formalnej Komisja Konkursowa sprawdza czy:

a)     oferta została złożona przez podmiot uprawniony;

b)     oferta została wypełniona kompletnie i czytelnie, na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia w terminie określonym w § 5;

c)     oferta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu;

d)     oferta jest kompletna tj. zawiera wszystkie wymagane załączniki.

 1. Dopuszcza się uzupełnienie następujących braków formalnych: uzupełnienie brakujących załączników, podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji, w której organizacja jest reprezentowana przez jedną osobę), uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów w terminie niezwłocznym wskazanym przez Komisję Konkursową.
 2. Jeżeli oferta spełnia warunki formalne zostaje dopuszczona do oceny merytorycznej.
 3. 5.     Przy opiniowaniu  ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1)     merytorycznymi (skala ocen od 0-35):

a)     zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem;

b)     ilość godzin zajęć, warsztatów porad / ilość osób objętych realizacją zadania;

c)     proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,

d)     atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,

e)     znaczenie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu życia.

2)     finansowymi (skala ocen od 0-30):

a)     budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i  zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych celów,

b)     przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w  odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)     udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

d)     planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

e)     odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,

3)     organizacyjnymi (skala od 0-35):

a)     rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,

b)     posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,

c)     dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy w okresie ostatnich 3 lat,

d)     rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych

 1. Ocena końcowa danej oferty jest  średnią sumy z ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 100 pkt).
 2. Oferty nie obejmujące zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 50 punktów zostaną odrzucone.
 3. 8.     W przypadku zadania nr 1 i 2 wnioskodawca zastrzega możliwość wybrania przez Komisję Konkursową wyłącznie jednej oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert przez członków Komisji Konkursowej.

§ 5. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób złożenia dokumentów

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów lub przesłanie oferty na ww. adres w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu). Druki ofert można pobrać na stronie internetowej www.jordanow.pl oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w zamkniętej, opisanej kopercie, na której należy umieścić pieczęć lub adnotację dot. nazwy podmiotu oraz dopisek „Konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” wraz z  oznaczeniem numeru zadania (określonym w § 3).

§ 6. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Jordanowa propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, ich liczbę, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia ofert, w formie protokołu.
 3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Jordanowa w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z pracy Komisji. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie www.jordanow.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1.

 
§7. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

 1. Od wyników konkursu można się odwołać do Burmistrza Miasta Jordanowa w terminie  7  dni od ogłoszenia wyników konkursu, o którym mowa w § 6.
 2. Burmistrz Miasta Jordanowa w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
  a)     powierzyć realizację zadania,
  b)     zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu, których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,
  c)     podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

 
§ 8. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 % przewidzianych do poniesienia wydatków. Za wkład własny uznaje się środki finansowe oraz wkład osobowy w postaci pracy społecznej – nie uznaje się wkładu rzeczowego.

 
§ 9. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o  niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą  i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
 6. Program profilaktyczno-terapeutyczny (opis działań terapeutycznych i profilaktycznych realizowanych w trakcie zadania);
 7. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, przy których udziale realizowane będzie zadanie publiczne.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych zeznań– podstawa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września  2015 r.  o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).

 § 10. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Burmistrz Miasta Jordanowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu składania ofert
i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 § 11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania: wzór oferty (odt 24kB)