Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia o naborze członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie  na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023

Na podstawie art. 15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2022 poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XXXVI/326/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2022 roku  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 rok

Burmistrz Miasta Jordanowa

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022 poz. 1327 tj. z późn. zm.).

 1. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b)     nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie ofert,

c)      nie pozostają wobec oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

d)     wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz RODO.

e)      zapoznały się i akceptują Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

 1. Każda organizacja zgłasza jednego kandydata.
 2. Wyboru kandydatów dokonuje Burmistrz Miasta Jordanowa.
 3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie od dnia 27 grudnia 2022 r. do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 15:30, na adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34 -240 Jordanów. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.
 4. Udział w posiedzeniu komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  Do pobrania:
  1. Regulamin pracy komisji (doc 18.5 kb)
  2. Zgłoszenie przedstawiciela (docx 23 kb)