Na terenie Miasta została utworzona jednostka pomocnicza: Osiedle Miasta Jordanowa.

Organami Osiedla są:

  1. Ogólne Zebranie Mieszkańców – jako organ uchwałodawczy.
  2. Zarząd Osiedla – jako organ wykonawczy.

Celem utworzenia i działania Osiedla Miasta Jordanowa jest zapewnienie mieszkańcom udziału w realizacji zadań Miasta poprzez:

  1. inicjowanie działań organów Miasta;
  2. współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla;
  3. opiniowanie projektów rozstrzygnięć ważnych dla społeczności lokalnej.

Skład Zarządu Osiedla Miasta Jordanowa:

  1. Krystyna Kołat- Przewodnicząca
  2. Barbara Kwak - członek
  3. Agnieszka Mastela- członek
  4. Stanisława Mazur- członek
  5. Arkadiusz Rejman- członek