Dnia 14 czerwca 2021 r. o godz. 12.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXIII SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą zapraszamy mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wręczenie Laurów Babiogórskich przyznanych w 2020 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Jordanowa w roku 2020.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020 r.
 8. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta za 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jordanów za rok 2020,
  • debata na przedstawionym Raportem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Jordanowa.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok.
  1. sprawozdanie finansowe Miasta Jordanowa za rok 2020,
  2. sprawozdanie Burmistrza Miasta Jordanowa z wykonania budżetu za 2020 r.,
  3. informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa,
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2020,
  5. stanowisko wynikające z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa dotyczące absolutorium za rok 2020,
  6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku w sprawie absolutorium Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa,
  7. opinie Komisji Rady Miasta
  8. dyskusja,
  9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji z budżetu Miasta Jordanowa na sfinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2021/2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki przy ul. Gen. Maczka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki przy ul. 3 Maja.
 22. Opinia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2020.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie sesji.


Jordanów, dnia 31 maja 2021 r.