Dnia 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00
w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców
w Jordanowie przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze)odbędzie się
XXVI Sesja  Rady  Miasta  Jordanowa, na  którą zapraszamy  mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jordanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 18.11.2021 r.

Do pobrania protokół z głosowania (PDF, 80KB)