Dnia 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 13.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXVII SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2022:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4. dyskusja, ewentualne wnoszenie poprawek i ich przegłosowywanie,
  5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki w Jordanowie przy ul. Kopernika.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki wraz z infrastrukturą służącą do świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych Spółce z o.o. Wodociągi Jordanowskie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Jordanów, położonego przy ul. 3 Maja 2 w Jordanowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Jordanów, położonego przy ul. 3 Maja 2 w Jordanowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Jordanowa na 2022 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 14.12.2021 r.