Dnia 23 luty 2022 r. (środa) o godz. 13.30
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXIX Sesja Rady Miasta Jordanowa,

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji na temat „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie za okres 2021 roku”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanów – zmiana tekstowa nr 1.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Jordanów Aktualizacja na lata 2021-2024”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2022 roku”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Jordanów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu na terenie Miasta Jordanowa.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 14.02.2022 r.