Dnia 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXXIII SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jordanów za rok 2021,- debata na przedstawionym Raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Jordanowa.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok.
 8. sprawozdanie finansowe Miasta Jordanowa za rok 2021,
 9. sprawozdanie Burmistrza Miasta Jordanowa z wykonania budżetu za 2021 r.,
 10. informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa,
 11. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2021,
 12. stanowisko wynikające z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa dotyczące absolutorium za rok 2021,
 13. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku w sprawie absolutorium Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa,
 14. opinie Komisji Rady Miasta
 15. dyskusja,
 16. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jordanowie oraz warunków jego funkcjonowania.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2022/2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 22. Podjęcie uchwały w sprawy ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Miasta Jordanowa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 23. Opinia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2021.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie sesji.