Dnia 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się XL Sesja  Rady Miasta Jordanowa,

 
Porządek obrad sesji:
   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
   4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
   5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” w ramach realizacji zadania publicznego Miasta Jordanowa.
   6. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Jordanowa w roku 2022.
   7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.
   8. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2022.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
   16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
   17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
   20. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   21. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jordanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów–Mąkacz–Bystra od km 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowości Jordanów i Bystra Podhalańska ”
   23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jordanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1669K ul. Kolejowa w Jordanowie na odc. ok. 1170 m (odc. od DK28 do ul. Nad Skawą)”.
   24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych.
   25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/233/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
   26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
   27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/346/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
   28. Wolne wnioski i informacje.
   29. Zamknięcie sesji.