Retransmisja XI sesji Rady Miasta Jordanowa – 06.11.2019

Dnia 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 12.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XI Sesja Rady Miasta Jordanowa,

na którą zapraszamy  mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 8. Sprawozdanie z działalności wychowawczo – opiekuńczo - dydaktycznej Miejskiego Przedszkola w Jordanowie za rok 2018/2019.
 9. Informacja o działalności pracy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie w roku szkolnym 2018/2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Jordanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Jordanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości przy ul. Bat. Chłopskich.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa na lata 2019-2021.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 29.10.2019 r.


 Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf