Retransmisja XI sesji Rady Miasta Jordanowa – 09.12.2019

Dnia 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XII Sesja Rady Miasta Jordanowa,

na  którą zapraszamy mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie analizy wydatków Miasta na oświatę w 2019 roku w stosunku do 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w mieście Jordanów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego mienie komunalne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Jordanów na lata 2019-2024.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 02.12.2019 r.


 

Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf