Dnia 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XIV SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

na  którą   zapraszamy mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji na temat „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie za okres 2019 roku”.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (z przeznaczeniem dla ZOZ na modernizację pomieszczeń w budynku „Szpitalika” Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Zespołu Ratownictwa Medycznego i Punktu Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Piłsudskiego w Jordanowie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (z przeznaczeniem dla ZOZ na dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2020 roku”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych przy części ul. Rynek w Jordanowie kategorii dróg gminnych publicznych poprzez wyłączenie ich z użytkowania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg mieszkańca w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 20.02.2020 r.


 Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf