Dnia 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 11.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XVI SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasto Jordanów,- debata na przedstawionym Raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Jordanowa.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok: 1) sprawozdanie finansowe Miasta Jordanowa za rok 2019; 2) sprawozdanie Burmistrza Miasta Jordanowa z wykonania budżetu za 2019 r.; 3) informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa; 4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2019; 5) stanowisko wynikające z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa dotyczące absolutorium za rok 2019; 6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku w sprawie absolutorium Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa; 7) opinie Komisji Rady Miasta; 8) dyskusja; 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji na zakup wyposażenia do celów epidemiologicznych dla OSP w Jordanowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie  do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych  w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Jordanów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2020/2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego mienie komunalne.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego mienie komunalne.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Jordanów położonych w Jordanowie (Szkoła Podstawowa).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jordanów położonych w Jordanowie (Miejskie Przedszkole).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 10.06.2020 r.


 Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf