Dnia 7 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XVII SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

na  którą   zapraszamy  mieszkańców

 Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Rabka-Zdrój.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1685K Pcim –Łętownia – Jordanów ul. Gen Maczka w Jordanowie”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 26.08.2020 r.


 Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf