Dnia 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XIX SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2021:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4. dyskusja, ewentualne wnoszenie poprawek i ich przegłosowywanie,
  5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Jordanowa w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jordanów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego Wodociągom Jordanowskim Spółce z o.o.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki przy ul. Konopnickiej w Jordanowie (z przeznaczeniem pod garaż).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki rolnej przy ul. Bat. Chłopskich w Jordanowie (z przeznaczeniem na cele rolnicze).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu przy ul. 3 Maja 2a pod Gabinet Stomatologiczny.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr ewid. 3642 przy ul. Kolejowej w Jordanowie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Jordanowa na 2021 r.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 07.12.2020 r.

 Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf