Dnia 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XX SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Jordanowa w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na dofinansowanie projektu „Małopolski System Informatyczny”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na modernizację pomieszczeń w budynku „Szpitalika” w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Adriana Białowąs z dnia 10 grudnia 2020 r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 18.01.2021 r.