Zarządzenie NR 35/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 08.07.2022 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko - podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej systemu gospodarki odpadami i zasobu mieszkaniowego w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r.poz. 559, 583.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.), zarządzam, co następuje:

 • 1.

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej systemu gospodarki odpadami i zasobu mieszkaniowego w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

 • 2.

Wymagania wobec kandydata oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze w formie konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 • 3.

Ogłoszenie o naborze zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

 • 4.

Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej systemu gospodarki odpadami i zasobu mieszkaniowego w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa, powoła Burmistrz Miasta Jordanowa odrębnym zarządzeniem.

 • 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. kadr Urzędu Miasta Jordanowa.

 • 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                     Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                       Andrzej Malczewski                                         

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 35/2022 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 08.07.2022 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Jordanowa
Rynek 1, 34-240 Jordanów

 
Stanowisko: podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej systemu gospodarki odpadami i zasobu mieszkaniowego w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa 

 
1. Wymagania niezbędne na stanowisku:

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne);

f) co najmniej 2 letni staż pracy;

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

g. Znajomość regulacji prawnych, w szczególności:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

2. Dodatkowe wymagania:

a) wysoka kultura osobista;

b) biegła obsługa komputera (pakiet Office);

c) umiejętność pracy w zespole;

d) chęć podnoszenia swoich kwalifikacji;

e) samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność;

f) umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego;

g) staż pracy w jednostkach administracji publicznej;

h) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie dotyczących odpadów komunalnych wynikających z obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 • Egzekwowanie obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku dotyczących odbioru odpadów komunalnych (stałych).
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, tj.:
 • rejestru wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań kontrolnych dotyczących deklaracji,
 • prowadzenie postępowań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zakresie dotyczącym odpadów komunalnych, wraz z przesyłaniem do właściwego urzędu skarbowego tytułu wykonawczego w przypadku, gdy zaległości za odpady komunalne przekroczą kwotę określoną w ustawie Ordynacja podatkowa,
 • prowadzenie sprawozdawczości oraz kontroli podmiotów realizujących usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Jordanowa.
 • Prowadzenie spraw w imieniu Burmistrza Miasta Jordanowa wynikających z uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie ewidencji gminnych zasobów mieszkaniowych.
 • Przygotowywanie umów najmu dla najemców miejskiego zasobu mieszkaniowego.
 • Prowadzenie rozliczeń z najemcami miejskiego zasobu mieszkaniowego, tj.:
 • należności za czynsz mieszkaniowy,
 • należynsz mieszkaniowy,
 • ności za centralne ogrzewanie,
 • należności za wodę i ścieki.
 • Egzekucja należnych czynszów i opłat za wynajem oraz media.
 • Rozliczenia i współpraca z wspólnotą mieszkaniową, której członkiem jest Miasto.
 • Prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, umarzaniem i rozkładaniem na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych.
 • Dekretowanie, księgowanie wpłat za odpady komunalne, najem lokali mieszkalnych i media (analitycznie).
 • Wykonywanie zadań Miasta Jordanowa wynikających z aktów prawnych, uchwał Rady Miasta, zarządzeń Burmistrza dotyczących zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i zasobem mieszkaniowym.
 • Realizacja wniosków i odpowiedzi na interpelacje radnych, wniosków Komisji Rady Miasta oraz organów samorządowych.
 • Współpraca z pozostałymi pracownikami Urzędu Miasta oraz innymi instytucjami.
 • Przygotowanie projektów aktów prawnych uchwalanych przez Radę Miasta oraz innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i Komisji wynikających z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i zasobem mieszkaniowym.
 • Wykonywanie dodatkowych zadań Urzędu zlecanych przez Burmistrza Miasta, Kierownika Referatu lub Sekretarza Miasta.

4. Warunki pracy:

1) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat;

2) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

3) Bezpośredni kontakt z klientami;

4) Praca w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów (budynek piętrowy bez windy);

5) Praca na stanowisku obok pracy biurowej obejmuje także wyjazdy;

6) Pierwsza umowa na czas określony, następnie możliwość jej przedłużenia lub zawarcia umowy na czas nieokreślony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

7) Planowany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2022 r.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV);

2) list motywacyjny;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

5) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;

6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z wzorem załączonym do ogłoszenia;

8) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

 • w zamkniętej kopercie  w siedzibie Urzędu (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów pok. Nr 5- sekretariat) lub
 • pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej systemu gospodarki odpadami i zasobu mieszkaniowegow terminie do dnia 20.07.2022 r. do godz. 10.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Jordanowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:

 • Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;
 • Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

- I etap- analiza formalna dokumentów;

-II etap- merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kwalifikacyjnego,

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie przeprowadzenia II etapu.
 • Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/umjordanow) oraz na tablicy Informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
 • Dokumenty kandydatów zawierające braki albo oferty, które wpłyną po wskazanym w ogłoszeniu terminie można będzie odebrać osobiście (za potwierdzeniem) w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

Załączniki:

 1. Obowiązek informacyjny przy rekrutacji  w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  Do pobrania:
  1. Obowiązek informacyjny przy naborze (PDF, 139KB)
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF 132 KB)