Zarządzenie NR 13/2023
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 02.03.2023 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.530), zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam  nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

 §2.

Wymagania wobec kandydata oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze w formie konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Ogłoszenie o naborze zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa.

§4.

Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora  w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa powołuje Burmistrz Miasta Jordanowa.

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kadr Urzędu Miasta Jordanowa.

 
§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Do pobrania:

Załącznik Nr 1 (27 KB)
Obowiązek informacyjny (pdf 129kB)
Zgoda na przetwarzanie danych (pdf 125kB)