Drukuj

Jordanów, 19.02.2020 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Jordanowa
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w Urzędzie Miasta Jordanowa

 

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Urząd Miasta Jordanowa
  ul. Rynek 1
  34-240 Jordanów
 2. Określenie stanowiska pracy:
  • Nazwa stanowiska pracy: podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wymiar etatu: 1/1 etat
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
  1. Wymagania niezbędne:
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
   • Wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne, rachunkowość, prawo lub administracja;
   • Co najmniej dwuletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w komórkach finansowo – księgowych w tym co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku związanym z wypłatą wynagrodzeń potwierdzony dokumentem wydanym przez pracodawcę;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
   • Niekaralność zakazem pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440);
   • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
   • Nieposzlakowana opinia.
  2. Wymagania dodatkowe:
   • Znajomość przepisów /zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego (Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych oraz przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawy o finansach publicznych, znajomość ustawy – Karta Nauczyciela,
   • Znajomość struktury jordanowskiej oświaty,
   • Umiejętność klarownego formułowania myśli,
   • Biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft Excel, oraz programów: Ksat, Vulkan, Płatnik
   • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).
 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Nadzór nad sprawami kadrowymi w jednostkach oświatowych UM– odnośnie przyjęć, zwolnień, przeszeregowań, awansów, naliczanie nagród i ekwiwalentów, dodatków stażowych, motywacyjnych i odpraw;
  • Sporządzanie list płac z uwzględnieniem potrąceń, prowadzenie kart wynagrodzeń;
  • Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
  • Sporządzanie rozliczeń miesięcznych i rocznych dot. ZUS i Urzędu Skarbowego łącznie z rozliczeniem podatków pracowników;
  • Prowadzenie dokumentacji dot. zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników; sporządzanie sprawozdań dla RIO, GUS, Kuratorium Oświaty oraz MENiS;
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych;
  • Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, sporządzanie przelewów;
  • Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej wraz z uzgadnianiem kont księgowych;
  • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
  • Prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz z innymi instytucjami;
  • Realizacja projektów z udziałem środków unijnych;
  • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz jej rozliczanie;
  • Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.
 5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  • Termin rozpoczęcia pracy: listopad 2020 r.
  • Praca wykonywana będzie w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1.
  • Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami.
  • Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
  • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 1 etatu, w godzinach:
   • Poniedziałek od 07:30 do 16:30;
   • Wtorek - Czwartek od 07:30 do 15:30;
   • Piątku 7:30 – 14:30.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.
 7. Wymagane dokumenty:
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – oryginał;
  • Życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. księgowości i obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - potwierdzony własnoręcznym podpisem.
  • List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. księgowości i obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - potwierdzony własnoręcznym podpisem.
  • Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
  • Kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń.
  • Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.
  • Oświadczenie o :
   • posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA);
   • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.
  • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.
 8. Uwaga:
  1. Treść składanych przez kandydatów oświadczeń musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze;
  2. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem;
  3. Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski;
  4. Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 9. Miejsce i termin składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów – sekretariat w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości i obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w Urzędzie Miasta Jordanowa” - w terminie do dnia 02.03.2020 roku do godz. 12:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.
  • Dla ofert wysłanych pocztą, za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów – sekretariat.
  • Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.
 10. Dodatkowe informacje:
  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna.
  1. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
   • pierwszy etap – analiza formalna dokumentów;
   • drugi etap – merytoryczna ocena kandydatów.
  2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej: http://jordanow.pl , Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa.
  3. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.
  4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: http://jordanow.pl Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Burmistrz Miasta Jordanowa
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
  1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3.  3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki do pobrania