W związku z panującą od zeszłego roku sytuacją epidemiologiczną, przedsiębiorcy oraz instytucje zobligowane są do stosowania środków do dezynfekcji rąk i powierzchni. Wyroby te zwykle zawierają alkohol etyowy (lub inny czynny alkohol), a ten ulatnia się do powietrza, wówczas – zgodnie z opinią Ministerstwa Klimatu i Środowiska – pojawia się obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska.

W związku z powyższym przedsiębiorcy powinni złożyć w terminie do 31 marca br. sprawozdanie z opłaty środowiskowej za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska.

Przykładowa opłata za 25 litrów płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu etylowego (70%) wynosi 18,28 zł.

Opłacie środowiskowej podlega również wprowadzanie gazów lub pyłów:

  • z przeładunku benzyn silnikowych
  • z kotłowni o nominalnej mocy do 5MW
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych (w samochodach osobowych, ciężarowych, wózkach widłowych i innych maszyn)
  • z procesów technologicznych (malowanie, lakierowanie, spawanie itp.)

W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska, nie przekracza 100 zł, opłaty się nie wnosi, jednak nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Opłata roczna między 100 zł a 800 zł również nie jest wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego, natomiast sprawozdanie należy obowiązkowo przesłać do instytucji.

Roczna opłata przekraczająca 800zł wnoszona jest na konto Urzędu Marszałkowskiego.  

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.

Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.