Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę Nr XXIII/215/2021  Rady Miasta Jordanowa z dn. 14.06.2021 r.w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr XXIII/215/2021
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) - Rada Miasta Jordanowa

 uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. W celu efektywniejszego wykonywania zadań Gminy Miasta Jordanowa, służących zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury oraz upraszczania struktur zarządzania samorządowymi instytucjami kultury i sprawniejszej organizacji pracy – zamierza się dokonać połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
  2. W wyniku połączenia powstanie gminna jednostka organizacyjna działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie.
  3. Przedmiotem działania Centrum będzie wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Gminy Miasta Jordanowa.

§ 2.

Połączenie, o którym mowa w  § 1, nie spowoduje uszczerbku w  wykonywaniu dotychczasowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.

§ 3.

Uchwałę wraz z uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:

- Krajowej Radzie Bibliotecznej,

- Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Jordanowa po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 3, do wystąpienia do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Jordanowa  i budynkach podlegających połączeniu samorządowych instytucji kultury.

§ 6.

Deklaruje się uchwalenie aktu o połączeniu Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jordanowa    

mgr Konrad Turchan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/215/2021
Rady Miasta Jordanowa z dnia 14 czerwca 2021 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/215/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie

    Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194), organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji prowadzących działalność w różnych formach. W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą pracownicy i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.

    Natomiast możliwość dokonania połączenia biblioteki wynika z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479). Jednakże, aby to nastąpiło, organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem (art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach). Ponadto na organizatorze przy połączeniu biblioteki ciąży obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz uzyskanie zgody od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

    W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Jordanowa o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury.

    Zamiar utworzenia Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej jest wynikiem dążenia do efektywniejszego wykonywania zadań Gminy w sferze kultury w szczególności poprzez uproszczanie struktur zarządzania oraz sprawniejszą organizację pracy w samorządowych instytucjach kultury – mając na względzie potrzeby i oczekiwania mieszkańców Miasta.

    Połączenie samorządowych instytucji kultury zapewni skoordynowanie działań w sferze kultury (tj. będą wykonywane przez jeden podmiot); zapewni sprawniejsze zarządzanie i podejmowanie działań zapewniających lepszy poziom usług i imprez organizowanych na terenie gminy. Zapewni także wydajniejsze i elastyczniejsze zarządzanie pracownikami oraz racjonalizację wydatków, przy tych samych zasobach kadrowych i materialnych.

    Obecnie Miejski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Miejska w Jordanowie zlokalizowane są
w dwóch osobnych budynkach co generuje duże koszty w zakresie utrzymania obiektów. Połączone jednostki będą miały swoją siedzibę w odrestaurowanym budynku w centrum Miasta, którego remont zakończono w  maju 2021 r. Obiekt posiada zabytkową strukturę oraz dekoracje malarskie z XIX w., które decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych.
W tym zakresie zarządzanie obiektem przez jedną jednostkę organizacyjną tj. utworzone Centrum Kultur i Biblioteki Miejskiej będzie dla tutejszego samorządu ekonomicznie efektywniejsze, a odwiedzającym Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej da możliwość zobaczenia unikatowych na skalę Małopolski zabytkowych malowideł.

    Dzięki połączeniu załóg pracowniczych możliwa jest sprawniejsza organizacja zastępstw i kierowania pracowników do wykonywania usług/prac wymagających w danym momencie większego zaangażowania (np. przy organizowaniu imprez kulturalnych).

    Obecnie funkcjonujące instytucje posiadają podobną strukturę organizacyjną. Po połączeniu nastąpi ograniczenie liczby pracowników zarządzających i w efekcie zmniejszenie ponoszonych wydatków osobowych.

    Dzięki połączeniu z jednej strony nastąpi obniżenie kosztów operacyjnych/ administracyjnych, a z drugiej – zwiększenie środków finansowych na bezpośrednią działalność kulturalną i czytelniczą; przyczyni się także do większej promocji korzystania z zasobów kultury, w tym promocji czytania książek.

    Połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez podlegające połączeniu instytucje i nie będzie miało wpływu na wykonywanie zadań określonych ustawą o bibliotekach, a jednocześnie przyczyni się także do zwiększenia nadzoru nad działalnością instytucji kultury.

    Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteka Miejska przejmie mienie połączonych instytucji kultury oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmie wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

    Z uwagi na powyższe, połączenie jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie.

Bacząc na cel połączenia instytucji kultury, wymagania stawiane bibliotekom publicznym, skutki prawne, finansowe i organizacyjne połączenia oraz ocenę wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań, w szczególności zadań biblioteki – należy podjąć uchwałę o zamiarze połączenia instytucji kultury, która jest w pełni uzasadniona.

Przewodniczący
Rady Miasta Jordanowa    

mgr Konrad Turchan