Dnia 17 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,  sala obrad – pok. nr 10  
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie:
    1. sprawozdania finansowego za rok 2021,
    2. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu,
    3. informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa.
  3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jordanowa z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów, 11.05.2022 r.