Dnia 1 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9.00
w sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Jordanowa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Miasto Jordanów.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jodanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinasowanie zdania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1683K Jordanów i Toporzysko”.
 8. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta za 2021 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok, informacji o stanie mienia Miasta.
 9. Informacja o zrealizowanym projekcie wodno-kanalizacyjnym w aglomeracji Jordanów oraz informacja w zakresie zaawansowania prac przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanów – zmiana punktowa.
 11. Inne sprawy bieżące.