Dnia 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00, w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
  3. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2021.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jordanowie oraz warunków jego funkcjonowania.
  5. Rozpatrywanie pism, które wpłynęły do Komisji.
  6. Inne sprawy bieżące.