AGP.6845.3.2022                                                                                                                         Jordanów, dnia: 27.06.2022 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę 8 nieruchomości  oznaczonych jako działki ewid. nr 2166/45, 2166/46, 2166.47, 2166/48, 2166/49, 2166/55, 2166/56,

2166/58, 2166/61 położonych w Jordanowie przy ul. Kopernika.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się  w dniu 29.07.2022 r. od godz. 10:00 do godziny 11:45 zgodnie z powyższym harmonogramem w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 2. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu na dana działkę wynosi: 30,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa   nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 25.07.2022 r. do godz. 14:00. Wadium należy wpłacać podając nr działki którego dotyczy wpłata.   
 3. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 4. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 5. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 6. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.       
 7. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

 

Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomości zlokalizowane są w Jordanowie przy ul. Kopernika, objęte księgami wieczystymi  KW nr KR1B/00054168/9, KR1B/00016943/8

prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

 

Warunki umowy:

 1. Nieruchomość winna by wykorzystywana pod zabudowę garażem blaszakiem.
 2. Do czynszu dzierżawnego netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 3. Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 4. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.    
 5. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.  
 6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat.
 7. Wszelkie koszty przystosowania nieruchomości do zabudowy garażem blaszakiem ponosi dzierżawca w całości
 8. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego

za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

 tabela do pobrania