Dnia 5 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 9.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie petycji Rady Miasta Jordanowa do Sejmiku Województwa Małopolskiego o podjęcie zmian w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.
  7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 28.07.2022 r.