Dnia 20 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, w sali obrad pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Rozpatrzenie wniosku z dnia 15 lipca 2022 r. w spawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa, wprowadzonego uchwałą nr XII/96/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w zakresie rozdziału 8 dotyczącego zasad utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
  • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  13.09.2022 r.