Dnia 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2022 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/42/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Jordanów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
11. Informacja nt. aktualnej sytuacji w Spółce Wodociągi Jordanowskie dot. Inwestycji wodno-kanalizacyjnej.
12. Rozpatrywanie pism, które wpłynęły do Komisji.
13. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 19.09.2022 r.