Żywiec, dnia 19.09.2022 r.


KR.ZUZ.5.4210.2.56.2022.MP

INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu informuje, że na wniosek Miasta Jordanów, działającego przez Pana Mirosława Macioszek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych obiektów budowlanych w ramach budowy skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jordanowie na działce o nr ewidencyjnym 3980/10 obręb 0001 Jordanów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.


z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu
p.o. Zastępcy Dyrektora
Mariola Stwora
/dokument podpisany elektronicznie/


Do pobrania: informacja (pdf, 616 kB)