Dnia 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 9.00
w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:

   1.  Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
   2.  Informacja na temat realizacji przyłączy kanalizacyjnych.
   3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
   4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
   5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
   6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
   7.  Informacja na temat opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków.
   8.  Informacja na temat Strefy Płatnego Parkowania.
   9.  Rozpatrywanie pism, które wpłynęły do Komisji.
  10. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 18.11.2022 r.