AGP.6845.2.2022                                                                                                                                                                                    Jordanów, dnia: 12.12.2022 r.


Burmistrz Miasta Jordanowa
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na wynajem części budynku położonego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1 usytuowanego na działkach ewid. nr 5862/1 i 5863, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny nr 21 o pow. 37,15 m2 .

Oznaczenie nieruchomości:      Działki nr 5862/1 i 5863 KR1B/00034690/1
Powierzchnia nieruchomości:   37,15 m2

Opis nieruchomości:                 
Lokal nr 21,Jordanów ul. Piłsudskiego 1 lokal po kapitalnym remoncie - zdjęcia pomieszczeń 
Przeznaczenie w planie miejscowym:  
Teren zabudowy mieszkalno-usługowej MU2
Termin zagospodarowania nieruchomości: 
Po rozstrzygnięciu przetargu
Cena wywoławcza najmu:        
1000,00 zł miesięcznie +23%VAT

Czas najmu:      
Do 10 lat od dnia zawarcia umowy
Zasady aktualizacji opłat:  
coroczna
Termin wnoszenia opłat:   
raz w miesiącu
Informacje o przeznaczeniu nieruchomości: 
Najem z przeznaczeniem pod lokal mieszkalny

Warunki przetargu:

 1. Lokal mieszkalny będzie udostępniony do wglądu w terminie od 02.01.2023 r. -  06.01.2023 r. w godz. 10:00-14:00.
 2. Przetarg odbędzie się  w dniu 16.01.2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 3. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi: 200,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 12.01.2022 r. do godz. 14:00.    
 4. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 5. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 6. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.       
 8. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

 Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomość zlokalizowana jest na działkach nr 5862/1, 5863 w Jordanowie przy  ul. Piłsudskiego 1, objęta księgą wieczystą KW nr KR1B/00034690/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych. W opisanym budynku znajduje się lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 37,15 m2
  2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, elektryczną i p-poż oraz c.o. zasilane z lokalnej kotłowni.     

       3. Budynek znajduje się w strefie centralnej miasta (wejście od Rynku),
       4. Lokal wyposażony jest w armaturę łazienkową, natomiast  w kuchni znajdują się szafki oraz sprzęt AGD. 
       5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa przedmiotowy obszar stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obszarze śródmiejskim.(MU2)
       6. Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

 Warunki umowy:

 1. Nieruchomość winna by wykorzystywana do jako lokal mieszkalny.
 2. Do czynszu najmu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 3. Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 4. Czynsz najmu podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.    
 5. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.  
 6. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat.
 7. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynku, czy tez zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wynajmującemu, najemca pozostawia wszelkie nakłady na remont lokalu. Najemcy nie przysługuje za nie zapłata.
 8. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli Najemca nie uiści czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 9. Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. 
 10. Wzór umowy najmu oraz dokumentacja zdjęciowa lokalu dostępne są do wglądu na stronie internetowej: jordanow.pl. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.                                                                                                           Burmistrz Miasta Jordanowa
                                                                                                           Andrzej Malczewski

  Do pobrania:
  Umowa najmu (doc 47kB)


  IMG 20221209 141314

  IMG 20221209 141235

  IMG 20221209 141304

  IMG 20221209 141229

  IMG 20221209 141215

  IMG 20221209 141154

  IMG 20221209 141050