Zarządzenie Nr  8/2023
 Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia  24  stycznia 2023r.

 w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznej szkoły podstawowej położonej na terenie Miasta Jordanowa, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz.40) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje;

§ 1.

Ustala się terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny  2023/2024 do publicznej szkoły podstawowej położonej na terenie Miasta Jordanowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 § 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznej szkoły podstawowej obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miasta Jordanowa NR XXV/214/2017 z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Jordanów, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie  zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jordanowie.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.jordanow.pl i na stronie http://bip.malopolska.pl/umjordanow.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Do pobrania:

1. Harmonogram rekrutacji (doc 34kb)
2. Uchwała RM Jordanowa (pdf 104 kb)