Dnia 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00,

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10,

odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w roku 2022.
    3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2022.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
    7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  09.03.2023 r.