Dnia 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
    3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
    9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jordanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów–Mąkacz–Bystra od km 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowości Jordanów i Bystra Podhalańska ”
   13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jodanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1669K ul. Kolejowa w Jordanowie na odc. ok. 1170 m (odc. od DK28 do ul. Nad Skawą)”.
   14. Omówienie zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
   15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia płatnych niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi.
   16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych.
   17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
   18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/346/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinasowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
   19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa za rok 2022.
   20. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
   21. Sprawy bieżące.

Jordanów, 20.03.2023 r.