Dnia 21 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 13.00,

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2022 rok.
    3. Sprawozdanie z realizacji działań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa za 2022 rok.
    4. Raport z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
    5. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023 r.
    6. Informacja na temat odbioru nieczystości stałych z gospodarstw domowych i od prowadzących działalność gospodarczą za okres 2022 roku.
    7. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
    8. Inne sprawy bieżące

Jordanów,  14.04.2023 r.