Dnia 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00

 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10 
odbędzie się posiedzenie


Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Rozpatrzenie:
       a) sprawozdania finansowego za rok 2022,
       b) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu,
       c) informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa.
    3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jordanowa z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
    4. Sprawy bieżące.