Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) orazart. 39ust. 1 ustawy zdnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały nr VIII/63/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do:

 • części tekstowej Studium dla obszaru całego miasta,
 • części rysunkowej Studium dla obszaru wskazanego na załączniku graficznym nr 2 do uchwały nr VIII/63/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa,

będących przedmiotem zmiany studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Załączniki do pobrania


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jordanów, Rynek 1, 34-240 Jordanów

Dane kontaktowe Administratora:

 • listownie na adres – Rynek 1, 34-240 Jordanów
 • przez e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: 18 2691700

Inspektor ochrony danych:

W Urzędzie Miasta Jordanowa wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

Inspektor to Osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Magdalenę Cyprych-Waligóra, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie, ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi wyłącznie w celu:

 • prowadzenia rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zbierania wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i uchwały krajobrazowej;
 • sporządzenia protokołu i listy obecności z dyskusji publicznej organizowanej w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentów planistycznych;
 • realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej;
 • realizacji innych skarg i wniosków związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Urbanistyczne

Dane w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (jeżeli dane nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana - wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)
 • żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.