Burmistrz Miasta Jordanowa przypomina o obowiązku zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian mających wpływ na wysokość podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych. Wszelkie zmiany polegające na nabyciu gruntu/środka transportu, zbyciu gruntu/środka transportu, zajęciu gruntu/budynku na prowadzenie działalności gospodarczej, zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej należy zgłaszać w pok. Nr 3 Urzędu Miasta Jordanowa na odpowiednich formularzach.

 

Przedsiębiorcy oprócz gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej maja obowiązek deklarować do opodatkowania wartość budowli znajdujących się w ich posiadaniu (np. place postojowe, place pod śmietniki, ogrodzenia, konstrukcje oporowe, drogi, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, sieci techniczne itp.).

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, że rzetelność i prawidłowość deklarowania przedmiotów do opodatkowania może być przedmiotem kontroli podatkowej u podatnika przez pracowników Urzędu Miasta Jordanowa.