Dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, w Biurze Rady pok. Nr 2

odbędzie się posiedzenie  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie petycji w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego (dot. zmiany § 31 pkt. 3 i 4 uchwały Nr XX/168/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
  3. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  24.08.2020 r.