Zarządzenie Nr 76/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr z 2020 r., poz. 65, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Załącznik do Zarządzenia nr 76/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia: 01.09.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj: Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

Lp. Obręb Położenie nieruchomości Numer KW Numer działek Powierzchnia lokalu
w m2
Przeznaczenie nieruchomości - cel dzierżawy, najmu Opis nieruchomości Minimalna wysokość opłaty
(czynsz najmu)
1 Jordanów Jordanów
ul. Piłsudskiego 1
KR1B/00034690/1 5863, 5862/1, 5861/1 22,00 najem do 3 lat z przeznaczeniem na lokal handlowy lokal położony w Jordanowie w budynku wielomieszkaniowym
przy ul. Piłsudskiego 1
720,00 zł w stosunku miesięcznym + obowiązujący podatek VAT

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa oraz na stronie internetowej Miasta Jordanowa tj: od 09.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 76/2020