Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

22 listopada 2020 r. mijają dwa lata od momentu zaprzysiężenia mojej osoby na Burmistrza Miasta Jordanowa. Z tego powodu pragnę Państwu jeszcze raz podziękować za zaufanie, życzliwość i wsparcie przy realizacji powierzonych mi zadań. Okres ostatnich kilku miesięcy jest dla Nas wszystkich czasem trudnym. Panująca epidemia, liczne obostrzenia powodują, iż bardzo szybko należy podjąć nieraz niełatwą decyzję. Niezależnie od powyższego Miasto musi wykonywać nałożone przepisami obowiązki oraz realizować założenia gospodarczo-inwestycyjne. Poniżej przedstawiam Państwu podsumowanie dwuletniego okresu obecnej kadencji ze wskazaniem największych osiągnięć oraz planami na następny rok.   

W 2020 roku zakończona została renowacja plant jordanowskich wraz z siłownią plenerową. Zadanie to od początku wzbudzało wiele emocji wśród mieszkańców i osób odwiedzających Nasze miasto. Po problemach związanych głównie z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem stosownego pozwolenia na realizację zadania początkiem 2020 roku rozpoczęły się właściwe prace budowlane. Dzięki nowym założeniom projektowym udało się utrzymać większość drzewostanu, który pierwotnie miał być w dużej ilości  usunięty.  W ramach robót wykonano m.in. nową fontannę nieckową, alejki parkowe z kostki granitowej oraz oświetlenie parkowe. Zrealizowana inwestycja wpływa pozytywnie na wizerunek Miasta jednocześnie podkreślając zabytkowy charakter miejskiej przestrzeni uwzględniając przy tym  historyczne elementy małej architektury oraz warunki jakie zostały nałożone przez Konserwatora Zabytków.

Równolegle do prowadzonych prac na plantach jordanowskich w ramach tego samego projektu pod nazwą „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich” realizowane są roboty budowlane w obiekcie przy ul. Rynek 2. Odkrycie w tym budynku polichromii, projektu Jana Sas-Zubrzyckiego spowodowało, iż obiekt ten będzie unikatem na skalę małopolski. W tym miejscu warto podkreślić, iż pierwsze założenia dokumentacji projektowej nie wskazywały istnienia w budynku dawnego sądu zabytkowych malowideł. W trakcie robót budowlanych natrafiono na fragmenty polichromii co do, których natychmiast została podjęta decyzja o uruchomieniu procedury dot. wpisania do rejestru zabytków oraz rozpoczęły się starania o pozyskanie środków finansowych na ich rekonstrukcję i odrestaurowanie. Działania skutkowały otrzymaniem już w roku 2019 dotacji celowej MKIDN na I etap prac a w 2020 kolejnymi środkami w ramach programu Ochrony Zabytków przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pt. Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) oraz rekonstrukcji niezachowanych fragmentów w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie. Prace konserwatorskie przy zabytkowych polichromiach dobiegają końca, a po dokończeniu właściwych robót związanych z adaptacją obiektu pod Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców będą ogólnodostępne dla mieszkańców i osób odwiedzających miasto tworząc swoisty "wehikuł czasu", pokazujący charakter wnętrz budynku z końca XIX wieku.

Duże znaczenia ma dla mnie dbałość o historię i zabytki lokalne w 2019 r. w ramach pozyskanych środków dokonano odnowy zabytkowych kapliczek,  przy ul. Kolejowej i ul. Piłsudskiego.

Również w 2019 roku przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie odnowiony został obelisk na plantach Schubertowskich, a w dniu 1 września 2020 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej „Bohaterów Mieszkańców Ziemi Jordanowskiej, Żołnierzy i Partyzantów poległych w walce o niepodległość Polski oraz pomordowanych przez niemieckich i sowieckich okupantów w latach 1939-1945” w obecności m.in. Wicewojewody Małopolskiego, przedstawicieli IPN i ościennych samorządów. 

Kolejnym bardzo dużym zadaniem inwestycyjnym, które dobiega końca jest rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Jordanów. Z realizacją tego zadania wiązało się dużo niedogodności dla mieszkańców lecz zadanie to było koniecznym do wykonania. Nowa jakość dostarczanej wody, zmniejszenie strat na sieci wodociągowej oraz pozytywny wpływ na ekologie w związku z wykonaniem sieci kanalizacji i rozbudową oczyszczalni ścieków „Wrzosy” to główne założenia przedmiotowej inwestycji. Zakończenie zadania planowane jest w grudniu br. natomiast informację dotyczące możliwości podpięcia do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej zostaną Państwu przedstawione w I kwartale 2021 r. po wykonaniu stosownych odbiorów i rozruchu całości inwestycji. W ramach realizacji zadania powstało ok. 15 km kanalizacji sanitarnej oraz prawie 8 km sieci wodociągowej.

W okresie ostatnich dwóch lat duży nacisk łożono również na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zakresie drogownictwa aktywnie współpracuję także z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Starostwem Powiatowym w Suchej - efektem jest wykonanie nowej nawierzchni na odcinku drogi krajowej potocznie określanym jako "jordanowskie zakręty". W tym zakresie zrealizowane zostały liczne zadania inwestycyjne, w tym jedno z większych wykonane przy współfinansowaniu pozyskanym wraz z Powiatem Suskim, remont ul. Gen. Maczka.  W 2019 roku na tej ulicy został całkowicie odtworzony chodnik, a w 2020 r. wykonano nową nawierzchnie bitumiczną wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu. W ramach współpracy podniesiony został poziom bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz częściowo zostały one przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych natomiast przy ul. Piłsudskiego zamontowano słupki wyłączeniowe, dzięki którym zwiększona została widoczność przy wyjeździe z dróg podporządkowanych. Wykonana została całościowa modernizacja odcinak ulicy Mickiewicza. Nowy chodnik oraz nawierzchnia bitumiczna powstała również na ul. Spytka Jordana. Kolejne ważne inwestycje jakie zrealizowano na terenie miasta Jordanowa to m. in.: remont nawierzchni dwóch placów rynku, remonty nawierzchni dróg m. in. ul. Dańkowskiego, ul. Gen. Maczka - boczna, ul. Malejowska - boczna, ul. Przemysłowa – boczna oraz liczne prace w zakresie napraw bieżących, odwodnienia oraz oznakowania dróg. Wskazane remonty ulic miejskich były przez mieszkańców wyczekiwane od wielu lat. Realizacja wskazanych przedsięwzięć podniosła komfort użytkowania dróg jak i zwiększyła bezpieczeństwo mieszkańców.

W tym miejscu warto również wspomnieć o współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polski. Po nawałnicach, które miały miejsce w bieżącym roku i licznych podtopieniach podjąłem działania mające na celu zapobiegania takim sytuacjom na przyszłość. Obecnie trwają prace polegające na wycince złamanych drzew, czyszczeniu zamuleń i wzmacnianiu brzegów.    

Początkiem 2019 roku podjąłem działania wprowadzające program naprawczy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Naszego miasta. Ma on  na celu wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu  systemu, zabezpieczyć mieszkańców przed  działaniami osób nieuczciwych a tym samym  prowadzić do ograniczenia ilości a docelowo kosztów jakie ponosimy. Rozpoczęto budowę PSZOK. Zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji nastąpi końcem 2020 r.

Kontynuuję działania w zakresie edukacji ekologicznej poprzez pozyskiwanie dotacji min z WFOSiGW. Podejmujemy działania ograniczające niską emisję -Sukcesywnie wspieramy mieszkańców w pozyskiwaniu środków na wymianę źródeł ciepła. Warto wspomnieć że Miasto Jordanów zostało w 2019 roku laureatem edycji konkursu #ekoLIDERZY2019 z zakresu ochrony przyrody lub edukacji ekologicznej.

Ważne jest dla mnie wsparcie i rozwój  edukacji - w tym trudnym okresie pozyskaliśmy środki na zakup komputerów wspierających naukę zdalną w ramach 2 edycji konkursu zdalna szkoła. Środki wydatkowane na ten cel opiewały na kwotę ok. 130 tys.

Istotnym elementem działalności Burmistrza jest też wsparcie inicjatyw trzeciego sektora i seniorów  oraz bezpośrednie zaangażowanie w ich działalność. Wspieram i promuje lokalne inicjatywy na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym.

Miasto Jordanów za wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. zostało laureatem dziewiątej edycji Małopolskich Wektorów Współpracy.

Wspieram inicjatywy obywatelskie naszych mieszkańców i popieram kontynuowanie budżetu obywatelskiego. W ramach zeszłorocznej edycji prac wykonano remont świetlicy szkoły podstawowej. Bardzo dziękuję inicjatorom tegoż zadania za współpracę i zaangażowanie.

Nie zapomnieliśmy o współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami – Miłosław,  Zuberec (na Słowacji), Portoscuso i Cagliari (Włochy) pielęgnujemy historyczne relacje – Kahlenberg (Wiedeń, Austria). Poszukujemy inspiracji do zadań własnych i  wspólnych projektów, organizujemy młodzieży wyjazdy integracyjne, promujemy miasto i region. Korzystamy z dobrej współpracy z okolicznymi włodarzami wymieniając się doświadczeniami i zdobytą wiedzą.

W 2021 roku planowane są zakończenia rozpoczętych już zadań inwestycyjnych w tym obiektu przy ul. Rynek 2 jak i realizacja nowych przedsięwzięć. Złożony został wniosek do NFOŚiGW celem pozyskania środków na kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Jordanowie przy ul. Kolejowej i ul. Konopnickiej. Wraz z Powiatem Suskim oraz Gminą Bystra – Sidzina zaplanowano złożenie wniosku o pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym zakresie wykonany zostałby odcinek ul. 3-go Maja w stronę Bystrej, gdzie zaplanowano wykonanie chodnika, nowej nawierzchni bitumicznej oraz oświetlenia poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożone zostały dwa wnioski inwestycyjne na łączną kwotę prawie 3,5 mln złotych. Zadania te tyczą się rozbudowy sieci wodociągowej z ul. Mickiewicza do ul. 3 -go Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacji sieci wodociągowej na ul. Kolejowej wraz z odtworzeniem chodnika. Zabezpieczenie mieszkańców w wodę pitną dobrej jakości oraz zmniejszenie strat na sieci wodociągowej to główne priorytety, które stawiam sobie na następne lata.

Dobiegające końca inwestycje, które zmieniają nasz wizerunek dają nam szanse na podejmowanie nowych wyzwań – szczególnie zależy mi na promocji miasta i wykorzystaniu potencjału i walorów jakie zyskaliśmy i.in dzięki odkrytej polichromii i dobrze wydanym środkom UE i krajowym dotacjom. 

Pokrótce przedstawiłem Państwu zadania, które w ostatnich dwóch latach udało się zrealizować lub są w trakcie realizacji zdając sobie jednocześnie sprawy, iż jeszcze wiele jest do zrobienia. Jeszcze raz pragnę wszystkim podziękować zarówno pracownikom Urzędu Miasta, Radzie Miasta, pracownikom jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkola, instytucjom oraz mieszkańcom za dwa lata wspólnej pracy i powierzone mi zaufanie.   

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski