Ogłoszenia i komunikaty

Logo Ratusz

AGP.6721.9.2019                                                                                        Jordanów, 30.09.2020 r.

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa

 

            Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduczęściprojektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.10.2020 r. do 30.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów i na stronie internetowej, jordanow.pl oraz bip.malopolska.pl/umjordanow

            Przedmiotem wyłożenia jest część graficzna zmiany studium - rysunek Kierunki zagospodarowania przestrzennego, w granicach wskazanych czarną obwódką oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Pozostała część projektu zmiany studium nie jest przedmiotem wyłożenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.10.2020 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, o godz. 11:00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

            Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany studium w części będącej przedmiotem wyłożenia oraz wnioski i uwagi do prognoz  oddziaływania  na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jordanowa w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Miasta Jordanowa, w celu osobistego udziału w wyłożeniu, dyskusji publicznej lub osobistego złożenia wniosku i uwagi proszę o zgłoszenie obecności co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem telefoniczne pod numerem 18 2691711 lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Jordanowa za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Znak P-21

Urząd Miasta Jordanowa wspólnie z Komisariatem Policji celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przypomina, o obowiązku stosowania się do znaków i sygnałów drogowych.  Parkowanie na znakach poziomych P -21 powierzchnia wyłączona z ruchu jest wykroczeniem. Prosimy o nie parkowanie na powierzchniach wyłączonych w Rynku.

Logo SPP

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniach 1- 2 października 2020r w związku z pracami związanymi z przebudową chodnika zostanie zamknięta część strefy płatnego parkowania naprzeciwko Galerii Jordanowskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Plakat opieka wytchnieniowa

Stale opiekujesz się osobą starszą lub chorą? Dowiedz się, jakie wsparcie Ci przysługuje! Przyjdź na spotkanie nt. opieki wytchnieniowej. 6.10.2020 godz. 11:00-12:30 Urząd Miasta Jordanowa.

Logo Armir

Zmiana ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 1 września 2020 roku w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w zakresie terminu składania.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,(Dz. U. poz. 1467) zwanego dalej Rozporządzeniem, wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) informuje, że w dniach od 9 września do 7 października 2020 roku, można składać „Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”.

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 przeznaczona jest dla podmiotów szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 i wymagających wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej i przetrwania kryzysu.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy, w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co najmniej:
  1. 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
  2. 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  3. 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  4. 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  5. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.
   • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub
 2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
 3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
  1. kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
  2. gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
  3. indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
   • oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub
 4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
  1. szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
  2. tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu udostępnionym przez Agencję.
Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadać w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.), złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, ze zm.).

Wniosek o przyznanie pomocy złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument. Wnioski oraz załączniki do wniosków mogą być składane w postaci pliku w formacie: JPEG, PDF, XML, XLS, XLSX, TIF (TIFF), DOC, DOCX, PNG lub RTF.

Wysokość pomocy będzie ustalana w oparciu o przedziały kwotowe określone w Rozporządzeniu. Maksymalna wysokość pomocy nie może być wyższa niż równowartość w złotych 7 000 euro. Natomiast łączna pomoc dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 100 000 EUR.
Wypłata pomocy nastąpi w miesiącu wydania przez Kierownika biura powiatowego Agencji, decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje w sprawie o przyznanie pomocy będą wydawane w terminie 75 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Przyznana kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek rolnika wskazany w ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Informacje na temat pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19, można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/web/rolnictwo.

Maria Fajger
Zastępca Prezesa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa