ogłoszenia i komunikaty

Festiwal Potraw Tradycyjnych "Podbabiogórskie Smaki"

W imieniu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” tj. gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów-gmina, Jordanów - miasto, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce do udziału w wydarzeniu kulturalnym pn. Festiwal Potraw Tradycyjnych "Podbabiogórskie Smaki". Festiwal odbędzie się 7 lipca 2023 r. od godziny 15:00 do 22:00 oraz 8 lipca 2023 r. od godziny 11:00 do 17:00 w Makowie Podhalańskim w centrum miasta na rynku. W programie odbędzie się prezentacja stoisk regionalnych, degustacja potraw regionalnych oraz występ Zespołu Regionalnego Zbyrcok.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes   Danuta Kawa


Plakat potrawy trad

Bezpieczne Wakacje 2023


Zapraszamy od godziny 14:00 dnia 23 lipca 2023 r. - Jordanów Rynek, Parking za Urzędem Miasta

Więcej informacji na stronie internetowej: https://sucha-beskidzka.policja.gov.pl

Plakat Bezpieczne Wakacje 2023 KPP

Dnia 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 13.30

 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10  odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Analiza funkcjonowania Spółki Wodociągi Jordanowskie w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Jordanów.
    3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  21.06.2023 r.

Zarządzenie Nr 25/2023
Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 22.06.2023 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

    Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

 § 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

  § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.Do pobrania: wykaz (doc 43KB)

W związku z panującą suszą i brakiem opadów atmosferycznych zwracamy się do mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą dostarczaną z sieci wodociągowej oraz własnych ujęć i wykorzystanie jej tylko do celów socjalno-bytowych.

Prosimy o powstrzymanie się w najbliższych dniach od podlewania trawników, sadów, ogródków, mycia samochodów oraz napełniania basenów, oczek wodnych z sieci wodociągowej na terenie Miasta Jordanowa.