Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat Burmistrza Miasta Jordanowa

W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz lokalnymi podtopieniami została powołana Miejska Komisja ds. zakwalifikowania poszkodowanych powodzią mieszkańców Miasta do pomocy społecznej. Głównym zadaniem Komisji jest weryfikacja i przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia wniosków o wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zalania i podtopień mienia.

Straty w mieniu można zgłaszać pod numerem telefonu: 18 26 91 700, 18 26 91 702, 18 26 91 714- w godzinach pracy urzędu

Burmistrza Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Logo wodociągi

Wodociągi Jordanowskie, informują odbiorców, że w dniu 02.07.2020, z powodu awarii na sieci wodociągowej, wystąpiła przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostały objęte budynki przy ulicy Generała Maczka (od szkoły Bł. Ks Dańkowskiego w kierunku Łętowni)  Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, iż od dnia 26.06.2020 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie wznawia kursowanie linii.

Logo wodociągi

W związku z wymianą przyłączy, nastąpią przerwy w dostawie wody w dniu 30.06.2020 r. (Wtorek) godz. 9.00-16.00

Pierzeja Rynku począwszy od sklepu KONIK do Banku PKO.

Po zakończeniu prac może nastąpić chwilowe pogorszenie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Logo Ratusz

Jordanów, 16.06.2020 r.

AGP.6721.9.2019

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.06.2020 r. do 21.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów oraz na stronie internetowej www.jordanow.pl